Regulamin
serwisu 5PD.pl

Sprawdź regulamin naszego serwisu

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Operator informuje, że w ramach Usług Elektronicznych wyłącznie udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom z Usług Elektronicznych, jak również administruje Aplikacją.
 3. Operator informuje, że Usługi Cateringowe są świadczone wyłącznie w Strefie Dowozu określonej przez Operatora, przy czym obszary te mogą być sukcesywnie rozszerzane z czasem. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zweryfikować, czy Miejsce Dostawy znajduje się w Strefie Dowozu.

§ 2.

Definicje

 1. Aplikacja — przez „Aplikację” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą 5pd.pl należący do Operatora, z którego można korzystać za pośrednictwem strony internetowej https://5pd.pl (Aplikacja webowa) lub który można pobrać ze sklepów oraz zainstalować na urządzenia mobilne (Aplikacja mobilna);
 2. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Aplikacji, zawieszanie się Aplikacji całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Aplikacji;
 3. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Aplikacji w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 4. Cena — przez „Cenę” należy rozumieć łączną cenę należną Operatorowi za dostarczenie Posiłków;
 5. Czas Dostawy — przez „Czas Dostawy” należy rozumieć dzień i godzinę, kiedy Posiłki mają być dostarczane Użytkownikowi;
 6. czas obsługi zdarzenia — przez „czas obsługi zdarzenia” należy rozumieć czas od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do czasu likwidacji przyczyny zdarzenia;
 7. czas reakcji — przez „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od momentu wykrycia przez Operatora zdarzenia do momentu podjęcia przez Operatora działań, które będą zmierzać do likwidacji przyczyny zdarzenia;
 8. czas naprawy — przez „czas naprawy” należy rozumieć czas liczony od momentu przystąpienia przez Operatora do usuwania przyczyny zdarzenia do momentu skutecznego usunięcia przyczyny zdarzenia;
 9. czas obejścia — przez „czas obejścia” należy rozumieć czas liczony od momentu powiadomienia Operatora lub powzięcia przez Operatora informacji o zdarzeniu do momentu zastosowania obejścia, czyli prowizorycznego przywrócenia funkcjonalności Aplikacji bez usunięcia przyczyny zdarzenia;
 10. Diety — przez „Diety” należy rozumieć gotowe zestawy Posiłków, które nie mogą być zmieniane przez Użytkownika;
 11. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Punkty lojalnościowe — przez „Punkty lojalnościowe” należy rozumieć punkty bonusowe, które mogą być zbierane przez Użytkowników w ramach Aplikacji za wykonanie oznaczonych czynności. Gromadzenie Punktów lojalnościowych stanowi udział w programie lojalnościowym Operatora;
 13. formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz w Aplikacji, który służy do rejestracji Użytkownika w Aplikacji oraz założenia konta Użytkownika;
 14. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Aplikacji;
 15. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 09:00 do 16:00 w dni robocze;
 16. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji;
 17. Kod Polecający — przez „Kod Polecający” należy rozumieć unikalny ciąg liczb oraz liter, który jest przypisany do danego Użytkownika i daje możliwość skorzystania z rabatu na Usługi Cateringowe osobom trzecim;
 18. Konfiguracja Diety — przez „Konfigurację Diety” należy rozumieć określenie przez Użytkownika parametrów Posiłków, które mają być dostarczane przez Operatora;
 19. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika w Aplikacji;
 20. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Aplikacji. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 21. Menu — przez „Menu” należy rozumieć zestawy Posiłków, które mogą być wybierane przez Użytkownika spośród możliwości przygotowanych na każdy dzień;
 22. Miejsce Dostawy — przez „Miejsce Dostawy” należy rozumieć adres, pod który Operator ma dostarczać Posiłki;
 23. naprawa — przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji;
 24. obsługa zdarzenia — przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 25. Operator — przez „Operatora” należy rozumieć Pawła Jóźwika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „5PD spółka z o.o.”, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 63-200 Jarocin, NIP: 6172228749;
 26. Posiłki — przez „Posiłki” należy rozumieć produkty żywnościowe przygotowywane i dostarczane przez Operatora zgodnie z treścią Zamówienia;
 27. prawa własności intelektualnej — przez „prawa własności intelektualnej” należy rozumieć prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych) przysługujące Operatorowi w ramach Aplikacji;
 28. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 29. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 30. Regulamin — przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 31. Strefa Dowozu — przez „Strefę Dowozu” należy rozumieć obszar geograficzny, na którym Operator świadczy Usługi Cateringowe;
 32. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 33. Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Elektroniczne lub Usługi Cateringowe;
 34. Usługi Cateringowe — przez „Usługi Cateringowe” należy rozumieć usługi polegające na dostarczaniu Użytkownikowi Posiłków zgodnie ze złożonym Zamówieniem;
 35. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumiećwszelkie usługi, odpłatne lub nieodpłatne, świadczone przez Operatora, które polegają na udostępnieniu zasobów teleinformatycznych na potrzeby:
  1. utworzenia i prowadzenia konta Użytkownika;
  2. dokonywania Konfiguracji Diety;
  3. składania Zamówień zgodnie z Konfiguracją Diety;
  4. udziału Użytkownika w programie lojalnościowym Operatora oraz korzystania z Punktów lojalnościowych i Kodów Polecających;
  5. innych czynności przewidzianych w ramach funkcjonalności Aplikacji;
 36. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 37. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę, która zawiera Umowę w celu korzystania z Aplikacji lub dostarczania Posiłków;
 38. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Aplikacji, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 39. wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Operatora w zakresie korzystania z Aplikacji, obejmująca zdalne wsparcie (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
 40. Zamówienie — przez „Zamówienie” należy rozumieć formularz elektroniczny, w ramach którego Użytkownik dokonuje Konfiguracji Diety oraz składanie zamówienie na dostarczanie Posiłków zgodnie z informacjami podanymi w formularzu;
 41. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Aplikacji;
 42. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane na Aplikacji oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Aplikacji.

§ 3.

Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie lub nieodpłatnie.
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio w Aplikacji lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.
 3. Korzystanie z Usług Cateringowych przez Użytkownika jest zawsze odpłatne i wymaga uiszczania Ceny ustalonej po dokonaniu Konfiguracji Diety, przy czym część Ceny może być uiszczana za pomocą Punktów lojalnościowych gromadzonych przez Użytkownika. Operator nie przewiduje dostarczania Posiłków w sposób nieodpłatny.

§ 4.

Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad świadczenia Usług, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań.
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boxa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Aplikacji.
 6. Na potrzeby zawarcia Umowy o świadczenie Usług Cateringowych konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oraz przesłanie przez Operatora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy Operator nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia przez Użytkownika, Umowa nie jest zawierana.
 7. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 5-6.
 8. Operator jest zobowiązany świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności, przewidzianej dla działalności profesjonalnej tego rodzaju.

§ 5.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Aplikacji

 1. Aplikacja została stworzona w celu umożliwienia Użytkownikom szybkiego i sprawnego dokonywania Konfiguracji Diety oraz zamawiania Usług Cateringowych zgodnych z preferencjami Użytkownika.
 2. Korzystanie z Aplikacji umożliwia Użytkownikom między innymi:
 3. zapoznanie się z Usługami Elektronicznymi, które świadczy Operator;
 4. zawarcie Umowy;
 5. założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji;
 6. dokonywanie Konfiguracji Diety oraz składanie Zamówień;
 7. generowanie Kodów Polecających;
 8. gromadzenie Punktów lojalnościowych w ramach programu lojalnościowego Operatora;
 9. wystawianie opinii o Posiłkach;
 10. otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień, np. o statusie Zamówienia.
 11. Aplikacja w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 12. Operator dostarcza Aplikację w modelu „as is”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Aplikacja będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Aplikacji będzie możliwe zrealizowane wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Aplikację i świadczyć Usługi Elektroniczne zgodne z Regulaminem.
 13. Z uwagi na to, że Aplikacja stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Aplikacji oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 14. W ramach rozwoju Aplikacji, zgodnie z ust. 5, Operator może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Aplikacji;
  1. wprowadzić Aplikację na inny rodzaj urządzeń.

§ 6.

Wymagania techniczne dotyczące Aplikacji

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Aplikacji, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest co najmniej:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Opera oraz Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”;
  1. posiadanie stałego dostępu do Internetu (w przypadku korzystania z Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki);
  1. w przypadku urządzeń mobilnych: korzystanie z systemu Android w wersji minimum 7;
  1. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail.
 3. Jeżeli na potrzeby korzystania z Aplikacji (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Aplikacji.

§ 7.

Podstawowe zasady korzystania z Aplikacji

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operatora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta Użytkownika.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Aplikacji będzie możliwy po zmianie hasła przez Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora.
 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika, nie może korzystać z Aplikacji, a także Usług Elektronicznych:
 5. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
 6. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
 7. w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 8. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
 9. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 8.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hackerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

§ 9.

Konto Użytkownika w Aplikacji

 1. W ramach korzystania z Aplikacji Użytkownik może między innymi założyć w Aplikacji konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
  1. W celu założenia konta Użytkownika Użytkownik jest zobowiązany:
 2. spełnić wymagania techniczne przewidziane w § 6 ust. 2;
 3. wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z poleceniami zawartymi w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe, rzetelne i kompletne dane osobowe;
 4. zatwierdzić i wysłać formularz rejestracyjny.
  1. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 2 Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłania formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail, wraz z linkiem weryfikacyjnym.
  1. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Operator tworzy konto Użytkownika oraz przesyła potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.
  1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe także za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google). W takim przypadku, w celu uzyskania dostępu do Aplikacji w pełnym zakresie, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto oraz wyrazić zezwolenia dotyczące uzyskania dostępu z użyciem zewnętrznego konta.
  1. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Aplikacji przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
  1. Operatorowi w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie operatora, dowód ukończenia 18 lat.
  1. Operator może odmówić zatwierdzenia formularza rejestracyjnego i utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
 5. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
 6. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;
 7. ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji.
  1. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.
 8. Klient składając akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz sms związanych z przerwami w świadczeniu usługi takimi jak – przerwy świąteczne w dostawach, opóźnienia, czy przedłużenie zamówienia. Wiadomości tego typu nie będą wiadomościami o charakterze marketingowym a wyłącznie komunikacyjnym i służące zachowaniu wysokiej jakości obsługi i ciągłości świadczenia usług.

§ 10.

Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
 2. dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
 3. trwale usunąć konto Użytkownika;
 • Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
  • Użytkownik naruszył postanowienia § 7;
  • istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
  • odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
  • korzysta z funkcjonalności Aplikacji niezgodnie z Regulaminem;
  • próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
  • podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  • pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności, w tym Ceny, o więcej niż 7 (słownie: siedem) dni.
 • Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika także w przypadku blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni albo wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 • Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia — z zastrzeżeniem ust. 5.
 • Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej etc.).
 • W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
 • korzystać z Usług wymagających aktywnego konta Użytkownika;
 • założyć nowego konta Użytkownika;
 • stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
 • podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
 • Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
 • W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika.
 • W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

§ 11.

Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Operator zapewnia dostęp do Aplikacji przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp do Aplikacji może ulec ograniczeniu w przypadku:
 2. awarii lub błędów;
 3. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów etc.;
 4. wystąpienia siły wyższej;
 5. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Aplikacji;
 6. innych okoliczności, niezależnych od Operatora.
 7. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Operator będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 8. Prace serwisowe i konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, nie mogą trwać jednorazowo dłużej niż 8 (słownie: osiem) godzin.
 9. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców.

§ 12.

Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparci­­­­e techniczne na potrzeby korzystania z Aplikacji — w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie.
 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych, w sposób zdalny.
 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję.
 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@5pd.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 13.

SLA

 1. Operator gwarantuje dostępność Aplikacji przez co najmniej 95% czasu w każdym roku kalendarzowym i 95% w każdym miesiąc kalendarzowym.

§ 14.

Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
 2. awarii;
 3. błędów;
 • Operator domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Aplikacji, tj. Użytkownika.
 • W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 • Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
 • odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
 • usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
 • zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
 • udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Użytkownika.
 • W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
 • Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:
KategoriaCzas reakcjiCzas obejściaCzas naprawy
Awaria10 godzin10 godzin10 godzin
Błąd10 godzin10 godzin10 godzin
 • Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 • Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny bok@5pd.pl  lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Aplikacji (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 • Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Aplikacji wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Aplikacji i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

§ 15.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z Usług Cateringowych

 1. Operator za pomocą Aplikacji świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne Usługi Cateringowe, przy czym świadczenie Usług Cateringowych odbywa się z zachowaniem należytej staranności, jakiej można oczekiwać od podmiotu zajmującego się działalnością cateringową. Użytkownik powinien mieć świadomość, że:
  1. Diety i Menu są układane przez specjalistów z zakresu żywienia, z wykorzystaniem dostępnej wiedzy na temat żywienia, jednakże bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb żywieniowych Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik potrzebuje zindywidualizowanego planu żywieniowego, np. w związku z jego sytuacją zdrowotną, powinien zasięgnąć indywidualnej konsultacji u specjalisty z zakresu żywienia;
  1. Operator nie świadczy żadnych indywidualnych usług z zakresu żywienia, w szczególności nie prowadzi indywidualnych konsultacji na rzecz Użytkowników;
  1. wszelkie materiały zamieszczane w ramach Aplikacji, w szczególności artykuły na temat żywienia, posiadają wyłącznie walor informacyjny i popularyzatorski, w związku z czym nie mogą być wykorzystywane jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji z zakresu żywienia. Użytkownik korzysta z zamieszczonych materiałów na własne ryzyko;
  1. wyłączną odpowiedzialność za prawidłową Konfigurację Diety ponosi Użytkownik. Użytkownik powinien samodzielnie dopasować Posiłki do swoich potrzeb, w szczególności potrzeb zdrowotnych oraz kalorycznych.

§ 16.

Składanie Zamówień

 1. Aby skorzystać z Usług Cateringowych, Użytkownik powinien złożyć Zamówienie za pośrednictwem Aplikacji.
  1. Użytkownik może złożyć Zamówienie standardowe lub Zamówienie próbne, przy czym każdy Użytkownik ma prawo złożyć maksymalnie 2 (słownie: dwa) Zamówienia próbne na miesiąc kalendarzowy.
  1. Na potrzeby Konfiguracji Diety Użytkownik jest zobowiązany podać następujące informacje:
 2. pakiet: Diety lub Menu;
 3. rodzaj Posiłków;
 4. wariant Posiłków;
 5. kaloryczność Posiłków;
 6. wybór Zamówienia próbnego lub Zamówienia standardowego;
 7. Czas Dostawy;
 8. wybór opakowania standardowego lub opakowania eko.
  1. Po zakończeniu Konfiguracji Diety Użytkownik jest zobowiązany przejść do następnego kroku oraz wskazać Miejsce Dostawy. W przypadku, gdy Miejsce Dostawy wskazane przez Użytkownika nie znajduje się w Strefie Dowozu, Użytkownik nie będzie mógł złożyć Zamówienia.
  1. Po zatwierdzeniu Miejsca Dostawy Użytkownikowi wyświetli się podsumowanie Zamówienia, które zawiera informacje na temat zamawianych Posiłków. W ramach podsumowania Zamówienia Użytkownik może wczytać kod rabatowy, wybrać sposób płatności oraz ewentualnie poprosić o wystawienie faktury VAT.
  1. Po zatwierdzeniu podsumowania Zamówienia Użytkownik zostanie poproszony o zalogowanie się na konto Użytkownika, za pomocą jednej z dostępnych funkcjonalności, a następnie zostanie przekierowany na stronę płatności.
  1. Zamówienie zostaje złożone z chwilą dopełnienia wszystkich czynności przez Użytkownika.
  1. Operator rozpoczyna świadczenie Usług Cateringowych na rzecz Użytkownika po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz opłaceniu Zamówienia przez Użytkownika w pełnej wysokości. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty Ceny w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia, Operator uznaje, że Użytkownik jednostronnie zrezygnował z realizacji Umowy i anuluje złożone Zamówienie.  

§ 17.

Zmiany w zakresie Posiłków

 1. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik posiada możliwość dokonywania wybranych zmian w zakresie Usług Cateringowych.
  1. Użytkownik może:
 2. dokonać zmiany Czasu Dostawy, poprzez zmianę dni, gdy Posiłki będą dostarczane;
 3. dokonać zmiany Miejsca Dostawy, poprzez zmianę adresu, gdzie Posiłki będą dostarczane;
 4. dokonać zmiany rodzaju Diety lub pakietu wyboru menu.
 5. W przypadku, gdy zmiana w zakresie Usług Cateringowych będzie wiązała się z podwyższeniem Ceny (np. poprzez wybór droższej opcji), warunkiem skuteczności zmiany jest dopłata przez Użytkownika różnicy w Cenie, zgodnie z dostępnymi metodami płatności. 
 6. Zmiana w zakresie Czasu Dostawy lub Miejsca Dostawy może być dokonana najpóźniej na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną dostawą Posiłków, ponieważ Operator musi przetworzyć wskazane dane, aby rozpocząć dostarczanie Posiłków zgodnie z nowym Czasem Dostawy lub Miejscem Dostawy.

§ 18.

Dostarczanie Posiłków

 1. Operator dostarcza Użytkownikowi Posiłki w dni, które zostały wskazane przez Użytkownika w Czasie Dostawy.
  1. Dostawa Posiłków następuje pomiędzy godziną 03:00 a 05:00 rano. Operator nie przewiduje możliwości dostarczania Posiłków w innych godzinach.
  1. W ramach dostawy Operator dostarcza Posiłki umówionego rodzaju i w umówionej liczbie pod adres, który został podany jako Miejsce Dostawy. Posiłki są dostarczane pod drzwi lub bramę Użytkownika, w zależności od informacji podanych przez Użytkownika.
  1. Użytkownik po odebraniu Posiłków jest zobowiązany sprawdzić ich zgodność ze złożonym Zamówieniem. W przypadku, gdy liczba lub rodzaj Posiłków nie zgadza się z Zamówieniem, Użytkownik może złożyć reklamację zgodnie z § 30.
  1. Odmowa przyjęcia przez Użytkownika Posiłków zgodnych z Zamówieniem nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu Ceny za te Posiłki, ponieważ w takim przypadku Posiłki zostały skutecznie doręczone.
  1. W przypadku, gdy dostarczenie Posiłków w danym dniu nie będzie możliwe, Operator poinformuje o tym Użytkownika najpóźniej do końca dnia poprzedzającego. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje albo zwrot Ceny w tej części, albo prawo do zamówienia Posiłków na inny dzień, który nie był wskazany jako Czas Dostawy.  
  1. Operator może wstrzymać wykonanie Usług Cateringowych w przypadku, gdy:
 2. Użytkownik wskazał błędne lub niekompletne informacje w formularzu Zamówienia, w szczególności błędne Miejsce Dostawy;
 3. dokonanie przez Użytkownika zmiany w zakresie Czasu Dostawy, Miejsca Dostawy lub rodzaju Diety albo pakietu wyboru Menu z naruszeniem Regulaminu, w szczególności naruszeniem terminu dokonania zmiany;
 4. nieuregulowania Ceny, w tym dopłaty do Ceny w przypadku dokonania zmiany;
 5. nieuzasadnionej odmowy odbioru Posiłków co najmniej przez 2 (słownie: dwa) dni;
 6. brak kontaktu z Użytkownikiem, mimo podejmowanych prób kontaktu.

§ 19.

Opinie na temat Posiłków

 1. Po skorzystaniu z Usług Cateringowych Użytkownik ma możliwość zamieszczenia opinii o Posiłkach poprzez funkcjonalność „Dodaj opinię” lub inną podobną funkcjonalność.
  1. Zamieszczenie opinii o Usłudze Cateringowej jest możliwe wyłącznie po skorzystaniu z Usługi Cateringowej, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
   1. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
   1. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 2. bez uprzedniego skorzystania z Usług Cateringowych;
 3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1913, z późn. zm. — dalej: u.z.n.k.);
 4. naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej.
  1. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie, np. w zakresie używanego języka, Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.  

§ 20.

Punkty lojalnościowe i Kody Polecające

 1. Operator prowadzi program lojalnościowy, w ramach którego umożliwia Użytkownikom gromadzenie Punktów lojalnościowych w skarbonce Użytkownika. Wartość 1 Punktu lojalnościowego wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz 00/100) brutto.
  1. Użytkownik może otrzymywać następujące Punkty lojalnościowe:
 2. 100 Punktów lojalnościowych za każdą 1 zł wydane przez Użytkownika;
 3. 200 Punktów lojalnościowych za każde 100 zł wydane przez osobę trzecią korzystającą z Aplikacji z polecenia Użytkownika;
 4. 0,1 Punktów lojalnościowych za każdą ocenę Posiłku zamieszczoną przez Użytkownika;
 5. 100 Punktów lojalnościowych za każdą opinię powyżej 100 znaków zamieszczoną przez Użytkownika;
 6. 1000 Punktów lojalnościowych za założenie konta Użytkownika ze zgodami marketingowymi;
 7. 500 Punktów lojalnościowych za założenie konta Użytkownika bez zgód marketingowych;
  1. Użytkownik może korzystać z Punktów lojalnościowych podczas składania Zamówienia w ten sposób, że łączna Cena za Zamówienie jest pomniejszana o określoną liczbę Punktów lojalnościowych. W tym celu Użytkownik przy składaniu Zamówienia powinien skorzystać z funkcjonalności  Skorzystaj z punktów. Użytkownik może wygenerować swój indywidualny Kod Polecający, który może przekazać dowolnej osobie trzeciej (członkom rodziny, przyjaciołom, znajomym itp.). Jeżeli osoba trzecia złoży Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Polecającego, Użytkownik, do którego Kod Polecający jest przypisany, otrzymuje 1 Punkt lojalnościowy. W przypadku cofnięcia czynności, za które były przyznane Punkty lojalnościowe (np. w przypadku anulowania Zamówienia), liczba Punktów lojalnościowych znajdujących się w skarbonce zmniejsza się o liczbę Punktów lojalnościowych przypadających na cofniętą czynność. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, w związku z czym Użytkownik nie może żądać ich wypłacenia w środkach pieniężnych.

§ 21.

Cena

 1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług Cateringowych o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Cenę w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora.
  1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Użytkowników co do zasady jest bezpłatne: przy korzystaniu z Aplikacji w podstawowym zakresie Użytkownicy nie są zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora. Jednakże Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych Usług Elektronicznych, które będą miały charakter odpłatny. W takim przypadku Operator wyraźnie oznaczy dodatkową Usługę Elektroniczną jako odpłatną i przekaże Użytkownikowi informację o wysokości należnej opłaty przed skorzystaniem przez Użytkownika z takiej Usługi Elektronicznej.
  1. Wszystkie kwoty są podawane w polskich złotych, w kwocie brutto.
  1. Operator może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z Usług dostępnych w ramach Aplikacji. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Operator.
  1. Operator jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Ceny lub opłat na rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z cennika lub Regulaminu.
  1. Zasady akcji specjalnych określają odrębne regulaminy akcji specjalnych.

§ 22.

Dokonywanie płatności za pośrednictwem Aplikacji

 1. Cena za Usługi Cateringowe zawsze jest wnoszona z góry. W celu rozpoczęcia świadczenia Usług Cateringowych Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Cenę w pełnej wysokości najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia Zamówienia. Jeżeli w tym czasie Użytkownik nie dokona zapłaty, Operator nie rozpocznie świadczenia Usług Cateringowych.
  1. Uiszczenie Ceny  jest możliwe za pomocą metodą płatności wskazanych w Aplikacji, w szczególności poprzez:
 2. dokonanie zapłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy;
 3. dokonanie zapłaty za pośrednictwem operatora szybkich płatności (Przelewy24, BLIK, tPay, PayPal);
 4. dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej.
  1. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
  1. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub formularzu Zamówienia, Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.  W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
  1. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
  1. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybki płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.

§ 23.

Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy  Operator zobowiązuje się:
 2. świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
 3. informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
 4. udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Aplikacji;
 5. zapewnić dostęp do konta Użytkownika itp.;
 6. świadczyć Usługi z należytą starannością;
 7. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Aplikacji przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niej lub jej wykorzystaniem;
 8. obsługiwać Użytkowników w dniach i godzinach roboczych.
  1. Operator ma prawo do:
 9. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami;
 10. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
 11. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane.

§ 24.

Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
 2. przestrzegać postanowień Regulaminu;
 3. regulować wszelkie należności zgodnie z Regulaminem;
 4. korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
 5. korzystać z Usług zgodnie z prawem, z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
 6. nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
 7. współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
 8. udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
 9. zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Aplikacji;
 10. przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
  1. Użytkownik ma prawo do:
  1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
  1. korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
  1. kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

§ 25.

Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, w szczególności w postaci uzyskania poprawy stanu zdrowia, osiągnięcia pożądanej wagi itp.;
 3. brak możliwości dostarczenia Posiłków z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. w postaci podania błędnego adresu Miejsca Dostawy);
 4. błędną lub nieodpowiadającą potrzebom Użytkownika Konfigurację Posiłków;
 5. brak możliwości dostarczenia Posiłków ze względu na lokalizację poza Strefą Dowozu;
 6. skutki spożywania Posiłków;
 7. nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
 8. sposób realizacji Zamówień;
 9. skutki blokady konta Użytkownika;
 10. brak dostępu do Aplikacji z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 11. skutki nieuprawnionej ingerencji w Aplikację przez Użytkownika lub osoby trzecie;
 12. utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
 13. nieprawidłowe wykonanie Umowy  z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
 14. problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
 15. działania i zaniechania operatorów płatności;
 16. skutki opóźnienia we wnoszeniu należności przez Użytkownika;
 17. niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
 18. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych potrzebnych do realizacji Zamówienia;
 19. skutki korzystania z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
 20. skutki wstrzymania świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
 21. skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
 22. skutki siły wyższej.
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, a ponadto całkowita odpowiedzialność Operatora zostaje ograniczona do szkody umyślnej.
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług etc.
  1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą konsumentów lub PNPK.

§ 26.

Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
  1. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
 2. korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 3. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Aplikacji, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 4. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Aplikacji;
 5. naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi lub osobom trzecim.
 6. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
 7. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
 8. brak uiszczenia należności lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
 9. przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
  1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

§ 27.

Czas trwania Umowy

 1. Umowa dotycząca Usług Elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku, gdy Klient Końcowy korzysta z wielu Usług Elektronicznych, Umowa  wygasa wraz z zakończeniem świadczenia ostatniej Usługi Elektronicznej.
  1. Umowa dotycząca Usług Cateringowych zostaje zawarta na czas określony równy Czasowi Dostawy i wygasa wraz z dostarczeniem ostatnich Posiłków w ostatnim dniu wskazanym w Czasie Dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik w trakcie wykonywania Umowy zmieni Czas Dostawy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu do ostatniego dnia Czasu Dostawy.
  1. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy  nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłaty na rzecz Operatora przez Użytkownika.

§ 28.

Rozwiązanie Umowy

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę  z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
 2. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
 3. utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę  na dotychczasowym poziomie;
 4. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora lub zakończenia działalności przez Operatora;
 5. wycofania Aplikacji z obrotu.
  1. W sytuacjach, o których mowa w § 26 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
  1. Użytkownik może rozwiązać Umowę dotyczącą Usług Elektronicznych z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług Elektronicznych (np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, odinstalowanie Aplikacji itp.).
  1. W przypadku rozwiązania Umowy  przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Operatora z tego tytułu, jak również nie przysługuje zwrot wniesionych należności. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami lub PNPK.

§ 29.

Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku Umowy:
 3. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika będącego konsumentem lub PNPK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. e)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Jeżeli został spełniony którykolwiek warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn. W związku z powyższym, korzystając z Usług Cateringowych, Użytkownik powinien mieć świadomość, że nie będzie mógł odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, także przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 10. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 11. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 30.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację.
  1. Reklamację można złożyć:
   1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny bok@5pd.pl;
   1. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres Operatora.
  1. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
   1. dane kontaktowe;
   1. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
  1. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
  1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 31.

Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  1. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  1. korzystanie z Aplikacji internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Aplikacja ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 32.

Prawa własności intelektualnej

 1. Aplikacja oraz wszystkie materiały dostępne na Aplikacji, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści przygotowywane przez Operatora (np. w postaci artykułów na blogu) mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
  1. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
  1. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  1. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
  1. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
  1. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
   1. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych;
   1. stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
   1. tworzenia oprogramowania podobnego do Aplikacji, które mogłoby stanowić opracowania Aplikacji;
   1. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
   1. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
   1. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
  1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.
  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

§ 33.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator.
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://5pd.pl/polityka-prywatnosci
 3. Użytkownik zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Operatorowi ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).
 4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 6. W przypadku, gdy:
  1. Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
  1. Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

§ 34.

Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną: bok@5pd.pl;
  1. telefonicznie: 534 575 555;
  1. pocztą zwykłą: ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 63-200 Jarocin
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 35.

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  1. zmiana warunków świadczenia Usług;
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  1. konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
  1. zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane w Aplikacji, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać najwcześniej po 7 (słownie: siedmiu) dniach od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy  Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.).
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022 r.